TR asthis mini logo

父买罂粟给儿提神

 • 最后更新: 2017-06-21 05:06:18
 • 4
 • 分享
父买罂粟给儿提神关注群体
城市排行
长沙
长春
太原
珠海
南通
贵阳
镇江
潍坊
中山
嘉兴
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (58%)
 • 女 (42%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (89%)
 • 30-39岁 (60%)
 • 40-49岁 (54%)
 • 50-59岁 (30%)
 • 建筑 (100%)
 • IT (86%)
 • 金融/房产 (59%)
 • 教育/学生 (48%)
 • 政府/公共服务 (39%)
 • 服务 (37%)
 • 旅游/交通 (25%)
 • 传媒/娱乐 (24%)
 • 汽车 (17%)
 • 电信/网络 (15%)
 • 小学 (11%)
 • 初中 (21%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (35%)
 • 本科及以上 (4%)
父买罂粟给儿提神心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
父买罂粟给儿提神相关观点查看所有观点

©2018 tr.asthis