TR asthis mini logo

菲前总统被控腐败

 • 最后更新: 2018-04-29 22:47:11
 • 5
 • 分享
菲前总统被控腐败关注群体
城市排行
南京
昆明
郑州
南宁
石家庄
太原
东莞
徐州
威海
包头
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (34%)
 • 女 (66%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (94%)
 • 30-39岁 (49%)
 • 40-49岁 (31%)
 • 50-59岁 (26%)
 • 汽车 (100%)
 • 教育/学生 (95%)
 • 旅游/交通 (56%)
 • 金融/房产 (28%)
 • 服务 (17%)
 • 电信/网络 (10%)
 • 传媒/娱乐 (6%)
 • 政府/公共服务 (5%)
 • 建筑 (3%)
 • IT (1%)
 • 小学 (3%)
 • 初中 (0%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (1%)
 • 本科及以上 (12%)
菲前总统被控腐败心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
菲前总统被控腐败相关观点查看所有观点

©2018 tr.asthis