TR asthis mini logo

6名城管殴打学生

 • 最后更新: 2017-08-06 21:43:13
 • 5
 • 分享
6名城管殴打学生关注群体
城市排行
成都
杭州
重庆
福州
烟台
珠海
贵阳
威海
镇江
包头
性别 年龄 职业 教育
 • 男 (44%)
 • 女 (56%)
 • 10-19岁 (100%)
 • 20-29岁 (50%)
 • 30-39岁 (25%)
 • 40-49岁 (24%)
 • 50-59岁 (23%)
 • 建筑 (100%)
 • 传媒/娱乐 (51%)
 • 汽车 (37%)
 • 政府/公共服务 (23%)
 • 服务 (12%)
 • IT (11%)
 • 教育/学生 (10%)
 • 旅游/交通 (9%)
 • 电信/网络 (7%)
 • 金融/房产 (3%)
 • 小学 (7%)
 • 初中 (45%)
 • 高中 (100%)
 • 大专 (4%)
 • 本科及以上 (20%)
6名城管殴打学生心情指数
 • 0%
  兴趣
 • 0%
  无聊
 • 0%
  讨厌
 • 0%
  痛苦
 • 0%
  愤怒
 • 0%
  害羞
 • 0%
  忧虑
 • 0%
  快乐
 • 0%
  伤心
6名城管殴打学生相关观点查看所有观点

©2018 tr.asthis